Despre CANDU, Tritiu si Cernavoda

Materiale publicate in presa in peroada 2003-2004:.

Arta conversatiei si energetica nucleara
De ce e tritiul mai special?
Cernavoda
Cernavoda - preluat
Cernavoda - tera si micro